Avest Advocaten gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens en persoonlijke informatie die wij van en over u verkrijgen. Persoonsgegevens zijn alle directe en indirecte gegevens over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon: de betrokkene. Met dit privacy statement informeert Avest Advocaten betrokkenen over de verwerking van hun persoonsgegevens. Daarmee voldoen wij aan de informatieplicht volgens de AVG.

 
 
 

Verwerkingsverantwoordelijke en communicatie
Avest Advocaten verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. Als u gebruik maakt van onze diensten, stemt u ermee in dat wij de daarvoor benodigde persoonsgegevens verwerken.

Doel verwerking persoonsgegevens
Avest Advocaten verwerkt persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden:

 • het verlenen van juridische diensten;
 • het voeren van (gerechtelijke) procedures;
 • advisering, bemiddeling en verwijzing;
 • het voldoen aan juridische en wettelijke verplichtingen;
 • het afhandelen van financiële zaken.

 

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
Voor de bovengenoemde doeleinden en op basis van de verderop weergegeven gronden verwerkt Avest Advocaten de volgende (soorten of categorieën) persoonsgegevens, alleen voor zover en zo lang die nodig zijn voor een adequate dienstverlening of rechtsbijstand:

 • naam: achternaam + voornamen + initialen
 • adres + postcode + woonplaats
 • telefoonnummer(s) + e-mailadres(sen)
 • geboortedatum
 • BSN
 • geslacht
 • burgerlijke staat
 • nationaliteit
 • vreemdelingennummer

 

De verwerking wordt mogelijk doordat de persoonsgegevens

 • door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt
 • op ons verzoek in het kader van onze dienstverlening van u zijn verkregen
 • door derde partijen, waaronder wederpartijen, aan ons kenbaar zijn gemaakt
 • via openbare bronnen bij ons bekend zijn geworden.

 

Grondslag verwerking persoonsgegevens
Avest Advocaten verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de volgende gronden genoemd in artikel 6 van de AVG:

 • wettelijke verplichting
 • uitvoering van een overeenkomst
 • verkregen toestemming van betrokkene(n)
 • gerechtvaardigd belang

 

Delen van persoonsgegevens met derden
Avest Advocaten deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek, het voeren van (gerechtelijke) procedures of van correspondentie met de wederpartij.

Daarnaast kan Avest Advocaten persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals bijvoorbeeld een toezichthouder, op grond van een wettelijke verplichting.

Met de derde partij die namens en in opdracht van Avest Advocaten uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door Avest Advocaten ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn bij de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Denk aan een accountant, een notaris of een ingeschakelde andere derde partij voor een second opinion of deskundigenrapport.

Avest Advocaten verwerkt geen persoonsgegevens voor acquisitie, verkoop of marketing, noch ten behoeve van het eigen kantoor, noch ten behoeve van derde partijen.

 

Beveiliging persoonsgegevens

Avest Advocaten zorgt voor passende en actuele technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen. Voor zover we daarbij gebruik maken van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zullen we in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Avest Advocaten bewaart persoonsgegevens niet langer dan voor de genoemde doeleinden noodzakelijk is of op grond van wet- en regelgeving verplicht is.

 

Privacy rechten van betrokkenen

Als Avest Advocaten persoonsgegevens van u verwerkt, bent u betrokkene. Als betrokkene heeft u het recht

 • op informatie over de verwerking van uw gegevens;
 • op inzage in de gegevens;
 • op correcties, aanvulling, verwijdering of afscherming van feitelijke gegevens;
 • van verzet tegen het gebruik van uw gegevens;
 • op dataportabiliteit;
 • op vergetelheid;
 • op beperking van de verwerking;
 • om eerder gegeven toestemming tot verwerking in te trekken;
 • om een klacht over de verwerking in te dienen.

 

Een schriftelijk verzoek daartoe kunt u richten aan Avest Advocaten, Maliebaan 24, 3581CP Utrecht of info@avestadvocaten.nl. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.

Er kunnen omstandigheden zijn waarin Avest Advocaten niet of niet volledig aan uw verzoek als betrokkene kan voldoen. Denk bijvoorbeeld aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

Om zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met pasfoto en BSN-nummer afgeschermd. Avest Advocaten neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

 

Statistieken en Cookies

Avest Advocaten houdt geen gebruik(er)sgegevens bij van de website. Om het gebruiksgemak van de website te vergroten, worden weliswaar zogenaamde ‘cookies’ gebruikt, het betreft echter louter functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst als u onze website bezoekt.

Op de website van de Autoriteit Consument en Markt (acm.nl) leest u meer over cookies en hoe u deze kunt blokkeren of verwijderen.

 

Download deze privacy verklaring hier als PDF.

 

Publicaties

 
 
Advocatuur, Uithuisplaatsing  11/08/2023
Het is alweer zo’n 12 jaar geleden dat ik bij Jeroen Dijsselbloem, toen…
Lees verder
 
 
Alle artikelen